top of page
Om oss

«Norsk Selskap for Ernæring (NSE) er en interesseorganisasjon for personer med ernæringsfaglig bakgrunn og interesse for ernæring, etablert i 1981. NSE har medlemmer blant annet innen forskning, undervisning, forvaltning, helsetjenester, opplysningsvirksomhet, næringsmiddel- og farmasøytisk industri. Styremedlemmer innstilles av en valgkomité og velges av Generalforsamlingen (medlemmene). Les mer om nåværende styremedlemmer her
 

 

NSE har til enhver tid en valgkomité bestående av to medlemmer som velges for to år av gangen.

Valgkomité (sittende til GF 2020): Ida Tidemann-Andersen og Nina Østgård. 

 

Fondsstyret har tre medlemmer som velges av generalforsamlingen i NSE for to år av gangen. Ett av fondsstyremedlemmene skal også være i NSEs styre og ett styremedlem skal være tilknyttet norsk næringsmiddelindustri. Styrets funksjonstid er to år. Fondsstyremedlemmene kan gjenvelges for en periode.

Fondsstyret (sittende til GF 2020): Mai-Liss Molund og Nina Østgård. NSEs økonomiansvarlig Anna Tokheim er observatør i fondsstyret. 

 

NSE skal ha ett til to medlemmer som velges til føring av intern revisjon ett år av gangen. Kandidater til å føre revisjon blir innstilt av valgkomitéen senest fire uker før generalforsamling hvert år. NSE er ikke pliktet til å ha revisor men har valgt å ha årlig intern revisjon. Regnskap fra foregående år skal godkjennes av intern revisor som utarbeider en beretning som sendes styret senest fire uker før generalforsaming.

Intern-revisor til GF 2020 Synnøve Næss, Stipendiat ved HI: synnove.naess@hi.no

INTERNASJONALT:

Norsk Selskap for Ernæring er nasjonalt kontaktorgan for den europeiske og den internasjonale ernæingsorganisasjonen, hhv. Federation of European Nutrition Societies (FENS) og International Union of Nutritional Sciences (IUNS). Dette er organisasjoner som fremmer internasjonalt samarbeid og informasjon innen ernæringsfeltet. Annethvert år arrangeres henholdsvis Den europeiske og Den internasjonale ernæringskonferansen.

NSEs medlemmer har mulighet for å representere NSE på IUNS og FENS sine generalforsamlinger

FENS:

The Federation of European Nutrition Societies (FENS)er en organisasjon som består av 43 Europeiske ernæringsorganisasjoner, representert av 33 europeiske land. FENS’ hovedarrangement er den Europeiske Ernæringskonferansen som arrangeres hvert fjerde år.

Vårt styremedlem, Maria Wik Markhus, deltar i FENS’ Task Force on Food Based Dietary Guidelines. 

I juli 2018 var det generalforsamling for FENS medlemmer, i sammenheng med en sommerkonferanse. Tema for sommerkonferansen var "Getting energy balance right".

bottom of page